۱۳۸۸ بهمن ۲, جمعه

امثال الحکم-1


داشتم دایرة المعارف ذهنم را ورق می‌زدم که ناگهان چشمم به این تعریف خورد:

شکست عشقی: مصداق بارز جلوی ضرر را از هر طرف بگیری نفع است.

در باب این لغت، داستانها دارم که برایتان تعریف کنم

پی نوشت: این پست هیچ ربطی به شرح حال ننگارنده ندارد و هر گونه شایعه پردازی را عمیقاً تکذیب می کنم.

می‌خواهید باور کنید می‌خواهید نکنید !!!

هیچ نظری موجود نیست: